Ֆինանսական հաշվետվություններ

Ստորև ներկայացված էլեկտրոնային ֆայլի միջոցով հանգամանորեն ծանոթացեք «ԴԵԿՈՐԱ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի
ֆինանսական արդյունքների և ֆինանսական վիճակի մասին տարեկան հաշվետվություններին։

1.Դեկորա-Գրուպ ՍՊԸ` տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն (2017թ․ և 2018թ․)

2.Դեկորա-Գրուպ ՍՊԸ՝ ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն 2020թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ ԵՆՔ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
Սկսել